Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku

Z kart historii...

Z kart historii ...

 

      Gmina Ulhówek położona jest w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego i wschodniej części powiatu tomaszowskiego. Sąsiaduje od północy z gminami: Łaszczów i Telatyn, od wschodu z gminą Dołhobyczów, od zachodu z gminą Lubycza Królewska i Jarczów, zaś od południa  bezpośrednio graniczy z Ukrainą. Ośrodkiem   gminnym   jest  miejscowość  położona w centralnej części gminy - Ulhówek.

    W skład gminy wchodzą miejscowości:  Budynin, Dębina, Dębina-Osada, Dyniska, Hubinek, Korczmin, Korczmin-Osada, Krzewica, Machnówek, Magdalenka, Oserdów, Podlodów, Rokitno, Rzeczyca, Rzeplin, Rzeplin-Osada, Szczepiatyn, Szczepiatyn-Osada, Tarnoszyn, Ulhówek, Wasylów, Wasylów Wielki, Żerniki. Geograficznie nasza gmina położona jest na obszarze dwóch krain geograficznych, tj. Grzędy Sokalskiej i Pobuża. Rzeźba terenu na przeważającym obszarze gminy jest mało urozmaicona, jedynie północna część ma urozmaiconą rzeźbę wyżynną z dominującymi w krajobrazie wzniesieniami: Góra Św. Jana, Linna Góra, Góra Hubinek. Na terenie gminy Ulhówek nie występują rezerwaty przyrody. Cenny ekologiczny system gminy tworzą ekosystemy wodne, wodnotorfowiskowe i łąkowe w dolinach: Rzeczycy, Szyszły, Kanału Rokitno oraz ekosystemy leśne. Do najcenniejszych należą ekosystemy wodne i wodnotorfowiskowe doliny Szyszły ze zbiornikiem w Magdalence oraz ekosystemy leśne kompleksów „Ulików", „Małą Tarasówka-Korczmin", „Las Rzepliński", „Zapusty". Szczególnie doliny Szyszły w obszarze gminy Ulhówek i Jarczów kwalifikuje się do uznania za ostoję siedliskową w europejskim systemie ekologicznym NATURA 2000. Początki Gminy sięgają XIV wieku. Pierwsza nazwa to Hulwow, później wieś nosiła nazwę Ulhów. Pod koniec XIV wieku Ulhówek należał do Pawła Radzanowa, chorążego płockiego i warszawskiego. Od połowy XVI w. wieś należała do Sienieńskich. Według spisu z 1880 roku, we wsi było 7 domów dworskich i 184 chłopskie. Osada liczyła 1062 mieszkańców, w tym 967 unitów, 81 katolików i 14 Żydów. Spis z 1921 roku, kiedy Ulhówek znajdował się w powiecie rawskim (województwo lwowskie), mówił o położonych we wsi 204 domach oraz 1136 mieszkańcach. Polacy stanowili mniejszość. W tamtym czasie w Ulhówku mieszkało aż 1055 Ukraińców oraz 13 Żydów. W 1472 roku zbudowano drewnianą cerkiew. Początkowo była to świątynia prawosławna, a od 1596r. do końca II wojny światowej - grekokatolicka. Z tamtych lat zachowały się jedynie nagrobki z inskrypcjami staroruskimi na nieczynnym obecnie cmentarzu grekokatolickim. Wśród nich wyróżnia się kamienna rzeźba św. Pawła z mieczem i księgą. W 1928 roku obok cerkwi wybudowano we wsi drewnianą szkołę. W latach 60-tych w miejsce opustoszałych wsi i zniszczonych folwarków utworzono w 10 miejscowościach gminy Państwowe Gospodarstwa Rolne (tzw. PGR), które zasiedlano ludnością sprowadzaną z różnych części Polski oraz kresów wschodnich włączonych po II wojnie do ZSRR. Po likwidacji PGR-ów majątek przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, aktualnie Agencja Nieruchomości Rolnych. Bardzo istotnym elementem kulturowym gminy są wydarzenia związane z pobytem dwóch znakomitych gości - Franciszka Liszta (kompozytora, pianisty), który w 1850 roku przez kilka tygodni przebywał w Dyniskach oraz Artura Grottgera (rysownika, malarza, poety), który przebywał w Dyniskach w 1866 r. ze swoją narzeczoną Wandą Monee de La Tour. Z tych czasów zachowała się samotna, uschnięta sosna, pod którą artysta spotykał się z narzeczoną (tzw. Sosna Grottgera).  Pobyt Grottgera trwał kilka tygodni, ale wycisnął ogromne piętno w świadomości mieszkańców. Nawiązując do tych historycznych wydarzeń aktualnie w Dyniskach organizowane są różne imprezy. Szkoła Podstawowa w Ulhówku została założona w 1948r. Mieściła się  w  budynku, w którym odbywały się zajęcia jeszcze przed II wojną światową.   Od 1951 r. była szkołą   7 - klasową, a później 8 -klasową. W 1966r. oddano do użytku nowy budynek, który  w późniejszych latach był rozbudowywany. Po wejściu w życie reformy w 1999r. budynek szkoły podstawowej przejęło gimnazjum, a szkoła podstawowa została przeniesiona do dwóch budynków. Od 2001r. istnieje Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica  i Gminne Przedszkole. Szkoła daje wszystkim poczucie bezpieczeństwa, przyjazną atmosferę oraz szansę wzbogacania i urozmaicania procesu edukacyjnego.   Naszym celem jest wyposażenie ucznia w  odpowiedni zasób  wiadomości   i umiejętności oraz wszechstronny rozwój jego uzdolnień. Istniejemy dla dzieci, rodzicówi społeczności lokalnej włączając ich aktywnie w życie szkoły. Obecnie w placówce jest zatrudnionych 19 nauczycieli, w szkole kształci    się 116  uczniów, a do przedszkola uczęszcza 50 dzieci.  Społeczność  uczniowską  stanowią   dzieci   z Ulhówka oraz dojeżdżające z miejscowości położonych na terenie naszej gminy: Rzeczycy, Podlodowa,  Korczmina, Korczmina - Osady, Machnówka, Rzeplina, Rzeplina  -  Osady.Szkoła jest wyposażona  w pracownię komputerową, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, dysponuje salą gimnastyczną, biblioteką,  świetlicą i  stołówką  szkolną.