Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku

Biblioteka

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW

ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ULHÓWKU

 

 1. Podręczniki oraz materiały edukacyjne służące do realizacji podstawy programowej gromadzone są w bibliotece szkolnej i bezpłatnie wypożyczane kolejnym trzem rocznikom na okres danego roku szkolnego.
 2. Materiały ćwiczeniowe przechodzą na własność uczniów po pisemnym poświadczeniu ich odbioru przez ucznia i rodzica.
 3. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel biblioteki szkolnej.
 4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach pracy biblioteki. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
 5. Podręczniki są wypożyczane uczniom/rodzicom, po zapoznaniu z niniejszym regulaminem poświadczonym podpisem uczniów i rodziców będącym zobowiązaniem przestrzegania jego zasad.
 6. Podręczniki są wypożyczane uczniom/rodzicom w okresie dwóch tygodni, od dnia rozpoczęcia rocznych zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić także w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
 7. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, zwrot podręczników wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.) w ostatnim tygodniu nauki.
 8. Uczeń/rodzic powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych podręczników,
  a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi biblioteki.
 9. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników.
 10. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników. W podręczniku nie wolno pisać, zaznaczać, należy go obłożyć (papier szary, kolorowy, okładka plastikowa) i chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 11. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej zmiany okładki.
 12. W przypadku zniszczenia (np. poplamienie, wyrwanie kartki, rozerwanie, uszkodzenie rogów i grzbietu oraz popisanie książki) lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzic zobowiązany jest poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela biblioteki.
 13. Podczas dokonywania zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej nauczyciel wychowawca z nauczycielem biblioteki, dokonują oględzin podręcznika i określają stopień jego zużycia.
 14. Nie zwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie jest równoznaczne z ich zagubieniem.
 15. W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego zużycia bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. Przepis ten nie ma zastosowania, w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.