Przedszkole

Jesteś tu: » Aktualności » Przedszkole

Obowiązek szkolny dla siedmiolatków

31 grudnia 2015 roku Senat przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty.


Najważniejsze zmiany wprowadzają:

  1. Obowiązek szkolny od siódmego roku życia.
  2. Prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia.
  3. Obowiązek przedszkolny dla dziecka 6-letniego.
  4. Prawo dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego.
  5. Wzmocnienie roli kuratora oświaty.

Obowiązek szkolny dla dzieci 7-letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia. Rodzic będzie mógł jednak posłać swoje dziecko do szkoły rok wcześniej:

  • jeśli 6-latek korzystał z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole – ma prawo do nauki w szkole bez warunków dodatkowych
  • jeśli 6-latek nie uczęszczał do przedszkola, również ma prawo do nauki w szkole, ale rodzice muszą uzyskać odpowiednią opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej

Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II

Rodzice, których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i uważają to za błędną decyzję, będą mogły skorzystać z przepisów przejściowych odnoszących się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017.

  • dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne
  • dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.

Wychowanie przedszkolne

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r., także dzieci 3-letnie.

Zgodnie z ustawą, przekształcenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola zostanie przesunięte z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r. Umożliwi to organom prowadzącym lepsze przygotowanie się do przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola. Decyzje dotyczące ewentualnej likwidacji oddziałów przedszkolnych będą mogły być poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego, uwzględniającą tendencje demograficzne po wdrożeniu wprowadzanych rozwiązań prorodzinnych.